Skip to main content

Adatkezelési útmutató

Jelen Útmutatóval tájékoztatást nyújtunk Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól weboldalunk látogatójának, valamint mindazoknak, akik a szolgáltatásainkat igénybe veszik.

Fontos számunkra, hogy minden Látogató (akár online, akár személyes látogatás során) átlátható módon, egyértelmű tájékoztatást kapjon valamennyi kapcsolódó adatkezelési tevékenységünkről, és hogy a lehető legérthetőbb formában közölje az érintettekkel (akiknek a személyes adatait Társaságunk valamelyik, a lentiekben részletezett formában kezeli), hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat.

Társaságunk adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Látogató előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, és a személyes adatokat csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli.

 1. Adatkezelő

Neve: Inno-Fox Bt.

Székhely: 6729 Szeged, Dettre János u. 14/C/1.

Levelezési cím: 6729 Szeged, Dettre János u. 14/C/1.

Weboldal megnevezése: www.szegedigerincstudio.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.szegedigerincstudio.hu/adatvedelem

 1. Fogalommeghatározások
 2. GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete
 3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 5. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 7. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 1. Társaságunk, mint adatkezelő a személyes adatnak minősülő adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Látogatók számára is átláthatóan kezeljük,

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Látogatóink csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók,

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 1. Társaságunk által kezelt személyes adatok

IV.1. Regisztráció

A Látogató a www.szegedigerincstudio.hu oldalon elhelyezett „regisztráció” felirat alatt található regisztrációs űrlap kitöltésével tud a későbbiekben időpontot foglalni. A regisztráció során a következő adatokat kezeljük a Látogató hozzájárulásával: vezeték- és keresztnév, nem, születési év, e-mail-cím, telefonszám. A megadott fenti adatok közül a nemet és a születési évet az egészségügyi szolgáltatás előzetes felméréséhez és – amennyiben a Látogató a hírlevelek küldéséhez hozzájárulását adta – a hírlevelek célcsoportjának előzetes szűréséhez, a telefonszámot és az e-mail-címet a kapcsolattartáshoz, értesítéshez, az e-mail-címet és a nevet az időpont-foglalási rendszerben használjuk.

A regisztráció utolsó lépéseként a Látogató hozzájárul adatai fenti célok szerinti kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig, ennek hiányában az utolsó lefoglalt időpont követő 24. hónap végéig tároljuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható az innofoxbt@gmail.com e-mail címre küldött rövid, egyértelmű, a törlés iránti kérésre irányuló üzenettel. A törlési kérés kézhezvételét követő 72 órán belül az adatokat töröljük a regisztrált felhasználókat tartalmazó adatbázisból. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

A regisztráció önmagában nem jelent feliratkozást hírlevelünkre, csak ha a Látogató kipipálja az „Igen, szeretném megkapni az Első Szegedi Gerincstúdió hírlevelét” négyzetet.

IV.2. Időpontfoglalás honlapunkon keresztül, személyesen vagy telefonon

Időpont foglalására kizárólag regisztrált Látogató számára van mód. Időpont foglalása regisztrált Látogatóként a www.szegedigerincstudio.hu weboldal „Időpontfoglalás” menüpontja alatt lehetséges. Az időpont foglalása során a Látogató e-mail-címével jelentkezik be, ezzel azonosítja magát. Az időpont-foglalási rendszerben a regisztráció során megadott adatai közül kizárólag a bejelentkezés során használt és beazonosított e-mail-címhez tartozó neve jelenik meg.

Személyes vagy telefonos időpontfoglalás esetén az Adatkezelő az időpontfoglalási rendszer nem publikus, admin felületén rögzíti a Látogató regisztráció során megadott e-mail-címét a foglalt időponthoz. Az időpontfoglalási rendszerben mentést követően az e-mail-címhez tartozó, a regisztráció során megadott név jelenik meg, az időpont foglalásához egyéb adatot nem használunk.

Az időpontfoglalás során megadott adatot a lefoglalt időpontot követő 2. hét első munkanapján automatikusan töröljük az időpontfoglalási rendszerből. Ez a törlés nem jelenti a regisztrált Látogatók adatbázisából történő törlést.

IV.3. Hírlevél

Honlapunkon keresztül van feliratkozási lehetőség hírlevelünkre, melyben tájékoztatás nyújtunk új szolgáltatásainkról, híreinkről, bemutatjuk tevékenységünket. A feliratkozáshoz szükséges adatok megegyeznek a regisztráció során megadott adatokkal. A hírlevelek kiküldése, az egyes hírlevelek címzettjeinek meghatározása során felhasználhatjuk a regisztráció során megadott életkor- és nem-adatot a hírlevél tartalma szerinti legpontosabb célzásához.

Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, adatkezelésünk célja a tájékoztatás az érdeklődők számára a legfrissebb információkról. A hírlevél küldéséhez az adatokat leiratkozásig kezeljük. A leiratkozás nem jelenti a regisztrált Látogatók adatbázisából történő törlést. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása a hírlevél végén található leiratkozás linkre történő kattintással lehetséges.

 • Személyes adatkezeléssel kapcsolatosan biztosított jogok

Társaságunk az adatkezelés során minden jogszabály által a természetes személyeknek előírt jogot biztosítja az alábbiak szerint:

 • tájékoztatáshoz való jog

A Látogató kérelmére Társaságunk, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Társaságunk ezt a tájékoztatást a megkeresés benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában adja meg.

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az innofoxbt@gmail.com tájékoztatást kérhet tőlünk. Kérelemre haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.       

 • hozzáférés a személyes adatokhoz

Minden érintett jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 • helyesbítéshez való jog

Társaságunk, mint adatkezelő a pontatlan, vagy a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, ha a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll. Megfelelő beazonosítást követően kérhető tőlünk a megadott elérhetőségeken keresztül, hogy valamely adatot módosítsuk. Erre vonatkozóan haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • személyes adatok törléséhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy Társaságunktól, mint adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, feltéve ha,

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
 • visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • érintettként tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • amennyiben a személyes adatokat Társaságunk jogellenesen kezelné,
 • a személyes adatokat a Társaságunkra, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8 § 1.)
 • személyes adatok korlátozásához való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk, mint adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a kérelmező ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi, mint adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaiddal szemben.

Ha az adatkezelés az előző pontok bármelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • adathordozhatósághoz való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott, automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során minden érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Minden érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak az adatkezelés, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ez esetben Társaságunk, mint adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A GDPR szabályozza továbbá azt az esetet is, amikor a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ekkor az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 • Cookie kezelése

Adatkezelő jogos érdeke, hogy olyan követési technológiákat használjon, melyek lehetővé teszik számára a weboldal látogatói statisztikáinak mérését. Adatkezelő a követési megoldások működtetése során garantálja, hogy a követés által szerzett anonim adatokat nem egyesíti személyhez köthető adatokkal, azokat személyek profilozása céljából nem használja fel.

A követési megoldások működésük során úgynevezett cookie-kat vagy sütiket alkalmaznak. 

A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén / memóriájában tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A cookie-k adatgyűjtésének célja a weboldal analitikai és statisztikai elemzése, működésének javítása, bizonyos hirdetési eszközök kiegészítése. A felhasználó a weboldal használatával és annak böngészésével elfogadja a cookie-kat, a cookie-k adatkezeléséhez hozzájárul. Társaságunk kijelenti, hogy a cookie-k által gyűjtött anonim adatokat a weboldal felhasználói élményének javítására használja fel, személyhez nem köthető formában. Társaságunk kijelenti továbbá, hogy a cookie-kat nem használja a személyhez köthető adatok tárolása mellett ilyen adatok harmadik fél számára történő továbbítására sem.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. Ugyanakkor a Látogató saját döntése alapján a böngésző beállításainak módosításával a cookie-kat visszautasíthatja vagy letilthatja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is törölheti. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja a Látogatót és kér hozzájárulást.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a Látogató hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 • Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 -1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Egyéb

Jelen adatkezelési útmutató 2022. január 1-jén lép hatályba.

Jelen dokumentum a Társaság adatvédelmi szabályzatának mindenkor hatályos és legfrissebb változata.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról